ביטוח שנתי לחניכים

ברוכים הבאים למערכת התשלום המקוונת לביטוח אישי לאימוני הקרטה בארגון IOGKF ישראל עבור פעילויות במסגרת הארגון.

התשלום השנתי הוא 125 ש”ח לנוער עד גיל 20 ו-195 ש”ח לבוגרים מעל גיל 20.

הרשמה ותשלום עד ה-26 לחודש תפעיל את הביטוח החל מה-1 לחודש שאחרי זה. לדוגמא, אם שילמת עד ה-26 לאוגוסט, הביטוח יחל ב-1 לספטמבר.

במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר נאפשר רישום גם באמצע החודש. כלומר, הרשמה ותשלום עד ה-12 לחודש תפעיל את הביטוח החל מה-15 לאותו החודש. לדוגמה, אם שילמת עד ה-12 לספטמבר, הביטוח יחל ב-15 לספטמבר.

לקריאת פרטי הפוליסה, ניתן ללחוץ על הקישור – פוליסת תאונות אישיות

סכומי הביטוח:

מבוטחים עד גיל 20

מוות מתאונה – 60,000 ₪.

נכות תמידית מלאה מתאונה – 275,000 ₪.

אי- כושר לעבודה כתוצאה מתאונה – 185 ₪ לשבוע; כפוף להשתתפות עצמית של 10 ימים ראשונים. תקופת הפיצוי המרבית תהא 52 שבועות מיום קרות מקרה הביטוח.

שיפוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מתאונה – 9,500 ₪; כפוף להשתתפות עצמית של 250 ₪.

שיפוי בגין הוצאות טיפול שיניים כתוצאה מתאונה – 9,500 ₪; כפוף להשתתפות עצמית של 500 ₪.

מבוטחים מגיל 20 ומעלה

מוות מתאונה – 185,000 ₪.

נכות תמידית מלאה מתאונה – 275,000 ₪.

אי-כושר לעבודה כתוצאה מתאונה – 735 ₪ לשבוע; כפוף להשתתפות עצמית של 10 ימים ראשונים. תקופת הפיצוי המרבית תהא 52 שבועות מיום קרות מקרה הביטוח.

שיפוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מתאונה – 9,500 ₪; כפוף להשתתפות עצמית של 250 ₪.

שיפוי בגין הוצאות טיפול שיניים כתוצאה מתאונה – 9,500 ₪; כפוף להשתתפות עצמית של 500 ₪.

כללי:

הכיסוי הנו בהתאם לפוליסת תאונות אישיות מנורה מבטחים מגן אישי מהדורת 07-2020

זמן הפעילות – הכיסוי תקף בעת העיסוק בפעילות בגינה בוטח המבוטח (קארטה) ובתנאי שהעיסוק הנו במסגרת מועדון ג'וג'ו ריו קארטה בלבד. מוצהר ומוסכם בזאת שתאונה בזמן כל פעילות אחרת לא תהא מכוסה בפוליסה זו.

גבול אחריות מקסימלי לאירוע ולתקופת הביטוח – 3,000,000 ₪.

מודגש בזאת, שגריעת מבוטחים לא תזכה את בעל הפוליסה בהחזר פרמיה. כמו-כן יצוין, שהצטרפות מבוטחים בכל שלב בתקופת הביטוח תהא כרוכה בתשלום פרמיה מלאה.

פרק צד ג לספורטאים:

המבוטחים: ספורטאים/חניכים הרשומים במסגרת ­­­­­­­­­­­­­­­­­­מועדון ג'וג'ו ריו קראטה IOGKF.

ביטוח אחריותם האישית של המבוטחים כלפי צד שלישי בגין מקרה ביטוח המתרחש במהלך פעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי ע"י בעל הפוליסה ו/או מטעמו, בגבולות אחריות המתייחסת לכל תובע בנפרד בסך:

גבול האחריות למקרה אחד: 300,000 ₪.

גבול אחריות לתובע לגבי נזק אחד: 300,000 ₪.

גבול האחריות לסך כל הפיצויים בגין כל הנזקים במהלך תקופת הביטוח: 600,000 ₪.

מובהר בזאת במפורש כי כיסוי צד ג' אינו מורחב לכסות רשלנות של בעל הפוליסה ו/או עובדים מטעמו.

השתתפות עצמית:

סך של 6,000 ₪ ראשונים. מובהר במפורש כי סכום ההשתתפות העצמית הרשום לעיל חל מכל סכום בו יישא המבטח לרבות הוצאות שהוצאו עקב הגשת התביעה או הדרישה לפיצוי או הודעה על אירוע לזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים. ההשתתפות העצמית חלה על בעל הפוליסה.

כיסוי זה כפוף לתנאי פוליסת צד שלישי מנוביט 2015 על כל תנאיה וסייגיה.

יש למלא את פרטי המתאמנת המבוטחת וללחוץ על כפתור המשך לתשלום.